personal situation

personal situation

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927