petitionis principii in the theory of cognition

petitionis principii in the theory of cognition

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.03.1921