phenomenologia

phenomenologia

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920