phenomenological circles

phenomenological circles

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920