philosophical arguments

philosophical arguments

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934