philosophy in Polish

philosophy in Polish

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919