picture of the world

picture of the world

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922