PKO account

PKO account

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.11.1934