pneumonia

pneumonia

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.12.1931

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928