polemics with Einhorn

polemics with Einhorn

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920