Polish analytic philosophy

Polish analytic philosophy

Letter to Henryk Skolimowski written 06.11.1967