Polish delegation

Polish delegation

Letter to Mieczysław Wallis written 12.09.1967

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 17.07.1948