Polish philosophy of XX century

Polish philosophy of XX century

Letter to Henryk Skolimowski written 06.11.1967