position in middle-school

position in middle-school

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925