posthumous mention

posthumous mention

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.12.1920