praise of Husserl

praise of Husserl

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919