priniting of Twardowski's dissertation

priniting of Twardowski's dissertation

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.05.1924