print in Polish

print in Polish

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919