printing of a dissertation

printing of a dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.09.1924