printing of the habilitation dissertation

printing of the habilitation dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.12.1924