printing of works

printing of works

Letter to Kazimierz Twardowski written 10.12.1924