proofreading of Tarski's work

proofreading of Tarski's work

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935