reaction to an article

reaction to an article

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923