Realismus-Idealismus

Realismus-Idealismus

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927