relocation to Lviv

relocation to Lviv

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925