reorganisation of journal

reorganisation of journal

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.04.1951