representative of PPS

representative of PPS

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 17.07.1948