scholarship abroad

scholarship abroad

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922