scholarships for Poles

scholarships for Poles

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920