scholastic philosophy

scholastic philosophy

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922