school board competition

school board competition

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.09.1924