Scottish Café

Scottish Café

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.05.1924