spiritual dilemma

spiritual dilemma

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922