spiritual life

spiritual life

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922

Postcard from Malvine Husserl written 21.04.1938