spiritual needs

spiritual needs

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922