state seminarium

state seminarium

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1929