Stefania Skwarczyńska

Stefania Skwarczyńska

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 12.10.1949