subject and attributes

subject and attributes

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922