teacher in middle-school

teacher in middle-school

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925