teacher’s exam

teacher’s exam

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924