teaching practice

teaching practice

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924