terminological problems

terminological problems

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921