thesis defense

thesis defense

Letter from Tadeusz Czeżowski written 12.11.1966