topic of the exercises

topic of the exercises

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925