topic of the habilitation thesis

topic of the habilitation thesis

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922