train

train

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 23.02.1961

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.03.1958

Letter to Henryk Elzenberg written 21.06.1951

Letter from Tadeusz Czeżowski written 07.04.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 09.04.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 08.12.1967

Letter from Tadeusz Czeżowski written 02.05.1967