/
PL

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 23.02.1961