Roman Ingarden

Roman Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 27.10.1961

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.09.1922

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 21.06.1952

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 22.11.1948

Lecture of Roman Ingarden in Brussels nd.nd.1947

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 18.05.1956

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1933

Letter to the Polish Academy of Science written 16.11.1968

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 03.05.1950

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 07.01.1967