Roman Ingarden

Roman Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1930

Letter to the National Scientific Publishers written 24.02.1969

Postcard to Kazimierz Twardowski written 24.08.1936

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.03.1969

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 10.05.1963

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.06.1924

Letter to the Polish Academy of Arts and Sciences written 17.03.1954

Letter to Irena Krońska written in 24.01.1955

Postcard to Kazimierz Twardowski written 21.04.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.12.1924

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 29.04.1965

Letter to Irena Sławińska written 4/24/1950