translation of a work

translation of a work

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924