Treatise of human nature

Treatise of human nature

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 12.10.1949